• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

35 άτομα στη ΔΕΗ για 1 χρόνο - Γεωπόνοι, Μηχανικοί κ.ά.


Αναζήτηση Θέματος


H "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ" καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους ως προς τα κάτωθι επιμέρους έργα της:

Έργο 1: Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) 1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ) 1
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ) 1
Διπλωματούχος- απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΕ) 1


Έργο 2: Ανακαίνιση/Repowering του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Λούρου στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Αρχαιολόγος (ΠΕ)1


Έργο 3: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Σμόκοβο ΙΙ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1Έργο 4: Ανάπτυξη δεκατεσσάρων (14) Αιολικών Πάρκων [Αιολικό Πάρκο (ΑΠ) ’νδρου 119,6 MW - Ανάπτυξη, Διαγωνισμός Προμήθειας και Εγκατάστασης τεσσάρων (4) ΑΠ, ήτοι τεσσάρων (4) νέων ΑΠ Καρδίτσας 30 MW, Κεφαλονιάς 10 MW, Τήνου 4,5 MW, Μυκόνου 1,8 MW και εννιά (9) ΑΠ σε αντικατάσταση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων ΑΠ Μονής Τοπλού Σητείας 9 MW, Μαρμαρίου Ευβοίας 5,4 MW, Μελανιούς Χίου 4,5 MW, Λέσβου 2,7 MW, Σάμου 1,8 MW, Καρπάθου 0,9 MW, Ικαρίας 0,9 MW, Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιάς Χίου 0,9 MW].

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ)1Έργο 5: - Εκτέλεση Σύμβασης Προμήθειας και Εγκατάστασης δυο (2) συγκροτημάτων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) αποτελούμενων από εννέα (9) ΑΠ Συνολικής ισχύος: 35,10 MW και Εκτέλεση Συμβάσεων Έργων Υποδομών Νέων και Υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) -Αποξηλώσεις ΑΠ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ)2
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)1Έργο 6: Εκπόνηση ενεργειακών μελετών με μοντέλα CFD.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, κατεύθυνση Ενέργειας (ΠΕ)1


Έργο 7: Θερμοηλεκτρικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Γεωπόνος (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Θετικών Επιστημών (ΠΕ)1


Έργο 8: Γεωθερμοηλεκτρικό Έργο Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση Εκμετάλλευσης της Γεωθερμικής Ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχοι Γεωλόγοι (ΠΕ)2
Διπλωματούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕΙ)1
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)1


Έργο 9: Γεωθερμοηλεκτρικό Έργο Λέσβου: Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία & Συντήρηση Εκμετάλλευσης της Γεωθερμικής Ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Γεωλόγος (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕΙ)1
Διπλωματούχος Θετικών Επιστημών (ΠΕ)1


Έργο 10: Αιολικά Πάρκα (15 Παλαιά με 127 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), 6 Νέα με 25 Ανεμογεννήτριες).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)1
Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΤΕΙ)2
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕΙ)1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντός τους κατά σειρά προτεραιότητας και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα οριζόμενα δικαιολογητικά που είναι:
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Φωτοτυπία δύο (2) όψεων ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα των Τίτλων Σπουδών.
 4. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο ’δειας ’σκησης Επαγγέλματος.
 5. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εμπειρία σε αντικείμενο συναφές προς εκείνο του Έργου ή των Έργων για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα συνεκτιμηθεί).
 6. Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.
 7. Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Γνώσης Η/Υ ή Βεβαίωση της Σχολής τους ότι παρακολούθησαν μαθήματα Η/Υ.
 8. Ό,τι άλλο συναφές έγγραφο (π.χ.: Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών) κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμά ότι θα υποστηρίξει την αίτησή του.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν.375/1936, ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή Δικαστική Αντίληψη.

Η Επιτροπή που θα οριστεί από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ θα εξετάσει την ακρίβεια των υποβληθέντων από τους ενδιαφερόμενους στοιχείων.

Οι υποψήφιοι που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν από την Επιτροπή για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικώς.

Η αμοιβή για την εκτέλεση των συμβάσεων έργου θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, ώρες από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στον 2ο όροφο του κτιρίου της έδρας της, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ.3, Τ.Κ.15343, εντός κλειστού φακέλου.Πηγές: ppcr.gr , diorismos.gr , AgroGrecoσχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails