• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Voucher - Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (37.000 νέοι άνεργοι) - Αναλυτικός οδηγός προγράμματος


Αναζήτηση Θέματος


Από τις 15 Απριλίου έως και τις 22 Μαΐου 2013, θα μπορούν νέοι άνεργοι (37.000 στον αριθμό), από 18 έως 29 ετών, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης πρόγραμμα μέσω «επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας - voucher».

Πρόγραμμα: «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους»

Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι:
 1. Θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,
 2. Θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και
 3. Με το τέλος της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.
Η εκπαίδευση των νέων ανέργων θα αφορά τα παρακάτω θεματικά πεδία:
 • Αγροτικά
 • Οικονομία - Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση - Εμπόριο
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός - Επικοινωνίες
 • Τεχνικά - Μεταφορές
 • Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Φροντίδα
Στα παραπάνω θεματικά πεδία, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν τον Τουρισμό καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του voucher εισόδου στην αγορά εργασίας
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι 18 έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΑΤΕΙ», από τους οποίους θα επιλεγούν 15.000 άνεργοι, απαιτείται να έχουν:
 • πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνω­ρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • να έχουν γεννηθεί από 1-1-1983 μέχρι 31-12-95, καθώς και
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και με­ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», από τους οποίους θα επιλεγούν 20.000 άνεργοι, απαιτείται:
 • να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95, καθώς και
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει μορίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 19 - 21 του οδηγού του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε καμία μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποί­ησης του προγράμματος.

Οι παροχές του προγράμματος
Έως 2.700 ευρώ σε 35.000 ανέργους. 2.700 ευρώ θα λάβουν 15.000 νέοι άνεργοι. 2.400 ευρώ θα δοθούν σε 20.000 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα «Επιταγή (Voucher) Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους» παρέχει 2 ειδών ενισχύσεις στους ανέργους που θα επιλεγούν:

Επιταγή (voucher):
Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα είναι ύψους €1.100. Το voucher αυτό θα δοθεί ως αμοιβή στους παρόχους κατάρτισης για τις υπηρεσίες τους (κατάρτιση και συμβουλευτική). Το ποσό της επιταγής (voucher) θα ανέλθει στα 1400 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Εκπαιδευτικό επίδομα:
Στους νέους άνεργους θα δοθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους:
 1. €2.700 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους δικαιούχους που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ. Από τα €2.700, τα €400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και τα €2.300 στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
 2. €2.400 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους άνεργους νέους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων €400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και €2.000 στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές των επιδομάτων
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης θα καταβληθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και του πρώτου μήνα πρακτικής. Το επίδομα πρακτικής άσκησης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης.

Υποβολή αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για τα voucher
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκειμένου να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη πληροφόρηση, τη μεγαλύτερη δυνατή προσβασιμότητα αλλά και, κυρίως, τον αδιάβλητο και αντικειμενικό χαρακτήρα της διαδικασίας, έχει διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος, την voucher.gov.gr, μέσω της οποίας αποκλειστικά θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών, ενώ η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Προσοχή:
Η υποβολή των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική φόρμα οποιουδήποτε άλλου website (συμπεριλαμβανομένων των site των εκπαιδευτικών φορέων) δεν αποτελεί αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.

Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 8001144444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης για την επιταγή (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν.

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο και στις ιστοσελίδες:
 1. ypakp.gr
 2. epanad.gov.gr
 3. eye-ekt.gr
Πηγές: epanad.gov.gr , ypakp.gr , epidotisimag.gr , AgroGreco

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails