• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

150 θέσεις Γεωπόνων & Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ προς κάλυψη εποχικών αναγκών - ΦΕΚ


Αναζήτηση Θέματος


«Προσδιορισμός εποχικών αναγκών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) -Ν.Π.Ι.Δ. και καθορισμός αριθμού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψή τους».

Στο ΦΕΚ της 12ης Απριλίου 2012 με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρονται εκτός των άλλων και τα παρακάτω:

1. Ορίζουμε ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες ανάγκες του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ., είναι εποχικές γιατί αφορούν την αντιμετώπιση από τον ΕΛΓΑ αναγκών ασφάλισης ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα απρόβλεπτα σε ένταση, έκταση, τόπο και χρόνο και οι πραγματογνωμοσύνες των ζημιών αυτών πρέπει να ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της ζημιάς και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο.

Οι παρατεταμένοι παγετοί που παρατηρήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2012 σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας καθώς και οι πρόσφατες πλημμύρες σε αρκετές περιφέρειες που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, με συνέπειες οι παραγωγοί να έχουν υποβάλλει πλήθος δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ ο οποίος υποχρεούται να προβεί άμεσα σε εκτιμήσεις ζημιών.

Το αιτούμενο γεωτεχνικό προσωπικό θα κατανεμηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, σε 12 Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, Αθήνας, Αγρινίου, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου) και εκτιμάται ότι θα διενεργήσει 150.000 εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών περίπου.

Επίσης, επειδή το αντικείμενο εργασιών του ΕΛΓΑ επαυξήθηκε σημαντικά καθώς με το Ν. 3877/2010 τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ που συνεπάγεται την ενασχόληση του Οργανισμού από 01-01-2011 με την είσπραξή της από τους παραγωγούς, η οποία αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στην ασφαλιστική διαδικασία πρέπει ο Οργανισμός να εξασφαλισθεί με το απαραίτητο εποχικό προσωπικό ώστε να μπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το τακτικό προσωπικό.

2. Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία και ειδικότητα εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως:

 Ειδικότητα
   Αριθμός ατόμων    
   Γεωπόνοι ΠΕ    
132
    Κτηνίατροι ΠΕ   
18

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζόμενων που θα καλύψουν, τις βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες ανάγκες, θα προηγηθεί έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Συνολική διάρκεια απασχόλησης: 3 μήνες

Σχετικά αρχεία:
Πηγές: diavgeia.gov.gr , geotee.gr , agronomiquesactuels.blogspot.com  , AgroGreco

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails