• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

300 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στη βιομηχανία γάλακτος "Δωδώνη ΑΕ"


Αναζήτηση Θέματος


Η Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Δωδώνη ΑΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έδωσε την έγκρισή του και απομένει ο καθορισμός της προθεσμίας από το φορέα. Το νέο προσωπικό, που θα προσληφθεί για οκτώ μήνες, θα τοποθετηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας που εδρεύει στα Ιωάννινα και στους Σταθμούς Κατσικάς, Παρακαλάμου,Φιλοθέης και Παραμυθιάς.

Στο κεντρικό κατάστημα Δωδώνης θα προσληφθούν 264 εποχικοί, στον Σταθμό Κατσικάς τέσσερις, στον Σταθμό Παρακαλάμου δύο, στον Σταθμό Φιλοθέης οκτώ, ενώ οι Σταθμοί Πρέβεζας και Παραμυθιάς Θεσπρωτίας θα μοιραστούν από 11 θέσεις. Μεταξύ άλλων, θα προσληφθούν 62 ΔΕ Εργατοτεχνίτες/τριες Τυροκόμησης, 30 ΔΕ Οδηγοί, ενώ 98 θέσεις αφορούν Συντηρητές και Χειριστές διάφορων Μηχανημάτων.

Προσόντα:
Για τους ΔΕ Εργατοτεχνίτες/-τριες παραλαβής γάλακτος και τους ΔΕ Εργατοχνίτες/-τριες Τυροκόμησης απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τυροκομίας ή Τυροκομίας-Γαλακτοκομίας ή Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρόσληψη του προσωπικού μπορεί να γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία, για όσους δεν προσληφθούν άμεσα, οφείλει κατά το χρόνο πρόσληψης να ζητήσει από τους προσληπτέους να υποβάλλουν, εκ νέου, δικαιολογητικά, δηλαδή νέα βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται οι τυχόν συμβάσεις που έχουν συνάψει οι υποψήφιοι με οποιονδήποτε φορέα, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και το είδος απασχόλησης, μέχρι την ημερομηνία πρόσκλησης από το φορέα για πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δωδώνη Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, Ταγμ. Κωστάκη 1, Τ.Κ. 45110, Ελεούσα Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Προσωπικού, υπόψιν κου Δημητρίου Αγγέλη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2651089716 και 2651089773.

Ακολουθεί πίνακας κατανομής των 300 θέσεων ανά ειδικότητα:


Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Δωδώνη ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ2
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ6
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ2
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ12
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1
ΤΕ ΑΡΧΙΘΕΡΜΑΣΤΗΣ1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ2
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ2
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΑΤΙΣΤΗ ΤΥΡΙΩΝ5
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ3
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ9
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΥΖΗΘΡΑΣ5
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ10
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ62
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)12
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)15
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CIP)1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (PHE Seperators Bactofugers)4
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΨΥΚΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΦΕΤΑΣ (PLC coagulator)5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ18
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΕΤΑΣ10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ12
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΤΥΡΙΩΝ6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ12
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ16
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ2
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ1
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ1
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ7
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ1
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ1
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ3
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)3
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΨΥΚΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ1
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ4
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ4

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγές: ethnos.gr , alfavita.gr , asep.gr , dodoni.eu

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails