• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ερευνητών στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ


Αναζήτηση Θέματος


Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ερευνητών στη βαθμίδα Γ' και εναλλακτικά, σε περίπτωση άγονης επιλογής, στη βαθμίδα Δ', στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα και στις εξής περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος:
 • Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων (Κρήτη)
Γνωστικό αντικείμενο: Ελαιοκομία (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Σιτηρών (Θεσσαλονίκη)
Γνωστικό αντικείμενο: Δημητριακά (Γενετική Βελτίωση – Τεχνικές Καλλιέργειας) (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών (Λάρισα)
Γνωστικό αντικείμενο: Γενετική Βελτίωση Κτηνοτροφικών Φυτών (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών (Θεσσαλονίκη)
Γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά (Γενετική Βελτίωση – Τεχνικές Καλλιέργειας) (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας(Θεσσαλονίκη)
Γνωστικό αντικείμενοΓενετική Βελτίωση Κηπευτικών (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Οίνου (Αθήνα)
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Οίνου (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας (Γιαννιτσά)
Γνωστικό αντικείμενο: Διατροφή Αγροτικών Ζώων (Μηρυκαστικά) (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Θεσσαλονίκη)
Γνωστικό αντικείμενοΔασική Εντομολογία (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Μεσογειακών, Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Αθήνα)
Γνωστικό αντικείμενοΕπιστήμη και Τεχνολογία Ξύλου (1 θέση)
 • Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Αθήνα)
Γνωστικό αντικείμενοΥγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης με έμφαση στα κρεατοσκευάσματα (1 θέση)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1845/89, όπως ισχύει σήμερα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
Α. Σε τέσσερα (4) αντίτυπα φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει :
 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που θα προσκομιστούν πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 4. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών εργασιών.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή ότι δε διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59 έως 61 του Ποινικού Κώδικα) και μετά τη λήξη του χρόνου που ορίστηκε για τη στέρησή τους, ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, χρήση ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα ή ότι δε διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.
 6. Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλουν πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας εκδιδόμενο από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Β. Σε έντεκα (11) αντίτυπα και σε δύο (2) CDs το βιογραφικό σημείωμα με ανάλυση των επιστημονικών εργασιών.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β σε τρία (3) επιπλέον αντίτυπα ανά γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) όλα τα ανωτέρω στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικό (Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά -Παράδεισος Αμαρουσίου - Ταχ. Κωδ.15125 Αθήνα), μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2010.

Πληροφορίες: Αικατερίνη Νίκου, τηλ. 210-8175434 και Έλενα Λατούδη, τηλ. 210-8175417.

Η παρούσα και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1845/89 προσόντα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr)

Δείτε την Προκήρυξη

Πηγή: nagref.gr

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails