• Science articles

  Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

  Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

  Επιστήμη_Science

Θέσεις εργασίας στη Γενική Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Ανακοίνωση ΓΕΩΤΕΕ στις 8 Ιουνίου 2010)


Αναζήτηση Θέματος


Γενική Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Η Απογραφή θα διενεργηθεί σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, και περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις βασιζόμενη στο Μητρώο των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ισχύει σήμερα μετά τις σχετικές ενημερώσεις.

Γενική Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με την συμπλήρωση ειδικών σχεδιασμένων ερωτηματολογίων κατόπιν συνέντευξης με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης.

Στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της απογραφής μπορούν να συμμετέχουν:
 • Φοιτητές/ σπουδαστές ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Γεωπόνοι
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Η απασχόληση των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/9.4.1996) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/28.6.2006) δεν θεωρείται οποιαδήποτε μορφή εξαρτημένης εργασίας και ούτε αποτελεί κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας για όσους ήδη εργάζονται.

Σκοπός της Απογραφής είναι η ακριβής καταγραφή όλων των εκμεταλλεύσεων της Χώρας και η συλλογή στοιχείων για τη Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και για την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους, την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την κάλυψη άλλων εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων.

Το πλήθος των προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ανά απογραφέα θα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 90 ερωτηματολόγια. Το ύψος της αμοιβής του ερωτηματολογίου θα καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με προτεινόμενη αμοιβή τα 12 ευρώ για κάθε πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και 2,5 ευρώ για τις κλειστές εκμεταλλεύσεις.

Η εργασία πραγματοποιείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης οποιουδήποτε ωραρίου, και αφορά στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων όπως: η νομική μορφή, το καθεστώς κατοχής, η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ), η απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές, σύμφωνα με τους Νόμους 3627/ι956, 2392/1996 και 3470/2006 (άρθρο 14). Επίσης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, πραγματοποιείται για επιστημονικούς και ερευνητικούς αποκλειστικά σκοπούς, τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

Κάθε υποψήφιος απογραφέας δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού στον οποίο επιθυμεί να εργαστεί:
 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς την έδρα της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού στον οποίο επιθυμεί να εργαστεί με την ένδειξη «Για την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 2010». Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
β) ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην αίτηση που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ. ΕΣΥΕ

Σημείωση: Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρία (3) Τοπικά Διαμερίσματα από το σχετικό πίνακα Κατανομής των Εκμεταλλεύσεων ανά Τοπικό Διαμέρισμα.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι:
 • να είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης,
 • η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και γ) να ανήκει στις κατηγορίες απογραφέων που προαναφέρθηκαν.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι ιδιώτες συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, εφόσον επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

σχόλια (0)
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails