• Science articles

    Θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος...

    Από τον Einstein έως και το πρώτο λειτουργικό τεχνητό φύλλο με ικανότητα φωτοσύνθεσης...

    Επιστήμη_Science

Υπεύθυνος παραγωγής σε βιομηχανία τροφίμων, Αττική


Ζητείται Υπεύθυνος παραγωγής από βιομηχανία τροφίμων.

Απαραίτητα προσόντα
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 χρόνια σε βιομηχανική μονάδα.
- Προϋπηρεσία 4 χρόνια τουλάχιστον στο τομέα του τροφίμου, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Καλή γνώση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού.
- Αρίστη γνώση υπολογιστών.
- Αρίστη γνώση αγγλικών. Γνώση ιταλικών θα εκτιμηθεί.
- Απόφοιτος πανεπιστήμιου (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
- Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
- Διαπροσωπικές, επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές ικανότητες.

Αρμοδιότητες
- Ευθύνη διοίκησης της παραγωγής και της διανομής των τελικών προϊόντων και των εμπορευμάτων
- Προγραμματισμός παραγωγής.
- Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργικού κόστους παραγωγής.
- Συνεργασία με τμήμα ποιότητας για επίτευξη στόχων ποιότητας, και ασφάλειας τροφίμων.
- Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λειτουργίας παραγωγικής διαδικασίας και βελτιστοποίησης διαδικασιών παραγωγής.
- Παρακολούθηση και διαχείριση του αποθέματος των προϊόντων, Α' υλών.
- Εκπαίδευση και οργάνωση του προσωπικού.
- Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της λειτουργίας του εργοστασίου.
- Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Περιοχή: Αττική.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: kariera.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος Τροφίμων σε εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, Κόρινθος


Ζητείται Τεχνολόγος Τροφίμων από εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Κύριες αρμοδιότητες
- Παρακολούθηση & διασφάλιση διαδικασιών παραγωγής.
- Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
- Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Χημείας.
- Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε βιομηχανία γαλακτοκομικών.
- Άριστη γνώση Αγγλικών.
- Άριστη γνώση Η/Υ.
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Προσφέρονται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Επωνυμία: "ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.", δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, με έδρα την Κόρινθο.

Περιοχή: Κόρινθος.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Γεωπόνος στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια προγράμματος, Θεσσαλονίκη


Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία ανάθεση έργου με έναν ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο στο πλαίσιο προγράμματος.

Πρόγραμμα
«Διερεύνηση του γενετικού αποθέματος των καλλιεργούμενων ειδών για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των αγροκομικών χαρακτηριστικών των κυριότερων Ευρωπαϊκών καλλιεργειών».

Ο Γεωπόνος θα ασχοληθεί με:
1) τη συμμετοχή σε εξερευνητικές αποστολές συλλογής φυτικού γενετικού υλικού.
2) την εγκατάσταση πειραματικών τεμαχίων για την αναπαραγωγή, τον μορφολογικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καλλιεργούμενων ειδών και αυτοφυών ειδών συγγενών με τα καλλιεργούμενα και την επιμέλεια των καλλιεργητικών εργασιών.
3) τη διατοπική αξιολόγηση φυτογενετικών πόρων και
4) τη λήψη παρατηρήσεων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Η ανάθεση έργου θα είναι χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συνολικού ύψιστου κόστους 2.460€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

ΕΛΓΟ "Δήμητρα"
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Γεωπόνος, MSc, κάτοχος διδακτορικής διατριβής ή υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή, με ειδίκευση στη γενετική βελτίωση φυτών και να διαθέτει οκτάμηνη εμπειρία στην ανάπτυξη σποροφύτων, στην εγκατάσταση πειραματικών, στη λήψη παρατηρήσεων χαρακτηρισμού και αξιολόγησης γενετικών υλικών, σε εργαστηριακές αναλύσεις, στη στατιστική ανάλυση και στην παρουσίαση των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής των δράσεων εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», η ηλικία του νέου ερευνητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 έτη και δεν πρέπει να έχει καμίας μορφής εξαρτημένη σχέση εργασίας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ή ιδιωτικό φορέα.

Ο τόπος εργασίας του έργου θα είναι το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και τα διατοπικά πειράματα θα πραγματοποιηθούν στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Οι εξερευνητικές αποστολές συλλογής φυτικού γενετικού υλικού θα υλοποιηθούν σε περιοχές της Ελλάδας και της Σλοβακίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να υποβάλλουν μειοδοτική προσφορά.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης, με βάση την πιο συμφέρουσα προσφορά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με δελτίο παροχής υπηρεσιών του ιδίου, θεωρημένο από την οικεία Εφορία και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 28-03-2014 (ώρα 14:00).

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: elgo.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ως πωλητής γεωργικών προϊόντων σε εταιρεία, Αθήνα


Ζητείται Γεωπόνος ως πωλητής για γεωργικά προϊόντα (φυτοχώματα, bιο-compost και ερασιτεχνικά προϊόντα κήπου, όπως νέου τύπου λιπάσματα και βιοδιεγέρτες) από εταιρεία.

Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ).
- Εμπειρία σε πωλήσεις σε καταστήματα γεωπονικά, προϊόντων κήπου, και φυτώρια (Τουλάχιστον 2 έτη).
- Κάτοχος άδειας οδήγησης.
- Ισχυρό κίνητρο για ανάπτυξη πωλήσεων με νέα προϊόντα στην Ελλάδα.
- Δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία.

Παροχές
Η εταιρεία παρέχει πλήρη απασχόληση με επιπλέον κινητό, ιδιωτική ασφάλιση και I.X αυτοκίνητο.

Περιοχή: Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: kariera.gr , AgroGreco

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας σε συμβουλευτική εταιρεία, Θεσσαλονίκη


Ζητείται Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία από συμβουλευτική εταιρεία.

Περιγραφή θέσης
Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία για την κάλυψη της θέσης Μελετητή - Συμβούλου Αγροτικών Επιχειρήσεων.

Απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά
- Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής (Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας).
- Καλή Γνώση Αγγλικών.
- Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Κάρτα Ανεργίας.

Επωνυμία: "Anodos Συμβουλευτική".

Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: mycarriera.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος Τροφίμων, Χημικός ή Βιολόγος σε εμπορική τεχνική εταιρεία, Θεσσαλονίκη


Ζητείται Τεχνολόγος Τροφίμων, Χημικός ή Βιολόγος από εμπορική τεχνική εταιρεία για το τμήμα πωλήσεων της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, εργατικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και πειθούς, φιλοδοξία, σεμνότητα.
- Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας και ηλικίας 30 και άνω.

Επωνυμία εταιρείας: "ΑΤΡΟΠΟΣ". Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Για το πρώτο διάστημα συνεργασίας ο υποψήφιος συνεργάτης θα εργάζεται από το σπίτι του. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Παρέχονται
Μισθός & bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και φορητός υπολογιστής, διαρκής εκπαίδευση, μόνιμες προοπτικές επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ή Τεχνολόγος γεωπονίας σε εταιρεία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σποροφύτων


Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος γεωπονίας για εργασία σε ανώνυμη εταιρεία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σποροφύτων.

Πληροφορίες
- Επιθυμητή η εμπειρία στην παραγωγή.
- Περιοχή: Θήβα.

Επικοινωνία

Πηγή: agrotypos.gr , AgroGreco

Γεωπόνος σε συμβουλευτική εταιρεία, Αττική


Ζητείται απόφοιτη Γεωπονικής Σχολής από συμβουλευτική εταιρεία.

Πληροφορίες
- Για διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας.
- Πλήρης απασχόληση.
- Περιοχή: Ηλιούπολη, Αττική.

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού σημειώματος.
- email: central@gaiaconsulting.gr
(ώρες αποστολής 09:00-17:00).

Πηγή: xe.gr , AgroGreco

Γεωπόνος σε φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης


Ζητείται Γεωπόνος για συνεργασία με φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.

Προσόντα κάλυψης θέσεως
- Γεωπόνος με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
- Εμπειρία σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης είτε στην ανάπτυξη των συστημάτων είτε ως υπεύθυνος ή επιβλέπων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- Με εκπαίδευση στο πρότυπο "Agro" για τουλάχιστον 20 ώρες.

Επιθυμητά προσόντα κάλυψης θέσεως
Να είναι κύριος αξιολογητής κατά "Agro", να γνωρίζει και να έχει σχετική εκπαίδευση στις απαιτήσεις του προτύπου 17021.

Επωνυμία: "RΕΑL ΤΙΜΕ ΑUDIT ΕΠΕ"

Περιοχή: Αθήνα

Προθεσμία αιτήσεων 19-04-2014.

Επικοινωνία

Πηγή: career.aua.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων ως πωλητής σε εταιρεία


Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων, από εταιρεία για την κάλυψη του πελατολογίου της στη Βόρεια Ελλάδα.

Πληροφορίες
Εμπορική εταιρεία που απευθύνεται σε γνωστές βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.
Επωνυμία: "Ανάδειξη".

Καθήκοντα θέσης
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί, ως πωλητής, με την ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων στον τομέα ευθύνης του, αναφερόμενος στον εμπορικό διευθυντή της εταιρείας (Αθήνα).

Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχιούχος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων.
- Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία από τις πωλήσεις σε χώρο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.
- Πελατοκεντρική προσέγγιση και εταιρική υπευθυνότητα, στόχευση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
- Άνεση στην επικοινωνία, την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και την υποστήριξη πελατών.
- Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στον τομέα ευθύνης.

Αποστολή βιογραφικού

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Γεωπόνος ως υπεύθυνος του τμήματος εξαγωγών σε εταιρεία


Ζητείται Γεωπόνος ως υπεύθυνος για το τμήμα εξαγωγών από εταιρεία εμπορίας λιπασμάτων.

Προσόντα
- Πτυχίο γεωπόνου, με εμπειρία στον τομέα των εξαγωγών.
- Άπταιστα Αγγλικά.
- Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό.

Επωνυμία: "Δημ Γαβριήλ & ΣΙΑ ΕΠΕ".

Περιοχή: Αθήνα

Αποστολή βιογραφικών
e-mail: kalkounou@gavriel.gr

Πηγή: agrotypos.gr , AgroGreco

Γεωπόνοι κάτοχοι voucher για πρακτική στην περιφέρεια Αττικής


Ζητούνται Γεωπόνοι, κάτοχοι voucher, για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στην Περιφέρεια της Αττικής.

Δεν δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Τεχνολόγος τροφίμων ως Logistics Coordinator σε εταιρεία, Καλαμάτα


Εταιρεία, με έδρα την Καλαμάτα, επιθυμεί να προσλάβει πτυχιούχο ως υπάλληλο για τη θέση εργασίας "Logistics Coordinator".

Προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με Τεχνολογία Τροφίμων ή Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
- Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη.
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών & MS Office.

Επωνυμία: "Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ".
Έδρα Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Αποστολή βιογραφικών
email: hr@papadim.com (έως τις 31-03-2014).

Πηγή: agrotypos.gr , AgroGreco
Next Next Next
Monitored by Pingdom
eXTReMe Tracker
 
Related Posts with Thumbnails